Disclaimer print
Written by Legal department   

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van de website www.musicmac.nl deze website is eigendom van Music Machine V.O.F..
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Music Machine is ingestemd.
 5. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Music Machine in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 6. Music Machine V.O.F. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 7. Door het gebruik van de internetsite van Music Machine V.O.F. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 8. Music Machine V.O.F. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Music Machine V.O.F. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 4. Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  • de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Music Machine V.O.F. via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Music Machine V.O.F. ontvangen.
  • de potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de winkel van Music Machine V.O.F. -deze is gevestigd aan de Paardestraat 11 te Sittard - uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen;
  • de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
  • een offerte is door de Koper getekend en door Music Machine V.O.F. ontvangen ingeval door Music Machine V.O.F. een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Music Machine V.O.F herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Music Machine V.O.F. de Koper dit binnen veertien (14) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
 6. Koper en Music Machine V.O.F. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Music Machine V.O.F. gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
 7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Music Machine V.O.F. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De Koper is de prijs verschuldigd die Music Machine V.O.F. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld . Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Music Machine V.O.F. worden gecorrigeerd.
 4. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld via de orderbevestiging.
 5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Music Machine V.O.F..

4. Betaling

 1. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  • Paypall
  • Ideal
  • Credit Card ( Master Card, Visa)
  • Bankoverschrijving
Music Machine V.O.F. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
 1. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 500 ,- worden niet onder rembours bezorgd. Bij remboursbetalingen komt er een bedrag bij van €8,-. Dit bedrag komt bovenop de verzendkosten.
 2. Van de overige betaalmethoden, met uitzondering van vooruitbetaling, kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden -waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie en autorisatie van de potentiële Koper- is voldaan.
 3. In het geval door Music Machine V.O.F. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 4. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Music Machine V.O.F. is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,44% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Music Machine V.O.F. als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.
 7. In geval van niet tijdige betaling is Music Machine V.O.F. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 8. Music Machine V.O.F. is vrij in het bepalen van de te hanteren termijn van de bedoelde opschorting

5. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Music Machine V.O.F. ernaar om bestellingen die voor 16 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst en betaald diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Music Machine V.O.F. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Music Machine V.O.F. streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een creditcard dient Music Machine V.O.F. de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

 1. Als door de koper een verkeerde maat besteld is, kan het artikel niet geretourneerd worden.
 2. Mocht het artikel dat de koper ontvangen is niet deugdelijk zijn bv. beschadigd. Dient de koper contact op te nemen met Music Machine V.O.F. ( Adresgegevens artikel 15.1)
 3. Als het artikel geretourneerd dient te worden moet dit artikel ongedragen, met orginele verpakking en kaartjes geretourneerd worden.
 4. Music Machine V.O.F. is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Music Machine V.O.F. is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden en ook alle kosten die nodig zijn voor verzending en/of transport van de goederen.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

 1. Voor door Music Machine V.O.F. geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Music Machine V.O.F. vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.
 2. Music Machine V.O.F. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Music Machine V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 3. Indien Music Machine V.O.F. om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Music Machine of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 5. De Koper is gehouden Music Machine V.O.F. te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Music Machine V.O.F. zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
 6. Music MAchine V.O.F. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Heerlen.
 7. Het is mogelijk dat Music Machine V.O.F. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Music Machine V.O.F. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Music Machine V.O.F.  niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10. Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Music Machine V.O.F. , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Music Machine V.O.F. , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

11. Persoonsgegevens

 1. Music Machine V.O.F. zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
 2. Music Machine V.O.F. neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
 3. Music Machine V.O.F. gebruikt wel het e-mail adres voor een wekelijkse nieuwsbrief heen te sturen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Music Machine V.O.F. of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Geschillenregeling en beslechting

 1. In afwijking van artikel 12 kunnen consumenten Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil inzake aanbiedingen van Music Machine V.O.F. of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Music Machine V.O.F. , voor te leggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.org, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de internetsite of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen.
 2. Een geschil zoals in het vorige lid omschreven wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht binnen maximaal 30 dagen schriftelijk aan Music Machine V.O.F. heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie (3) maanden nadat de klacht aan Music Machine V.O.F. is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Music Machine V.O.F. aan deze keuze gebonden. Wanneer Music Machine V.O.F. dat wil, zal de consument binnen vijf (5) weken na een daartoe door Music Machine V.O.F. schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Music Machine V.O.F. de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

14. Adresgegevens

 1. Music Machine V.O.F. is gevestigd op de Paardestraat 11 6131 HA te Sittard en is op winkeltijden bereikbaar op telefoonnummer: 046-452 36 68. E-mail adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Website : www.musicmac.nl