Disclaimer print
Written by Legal department   

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van de website www.musicmac.nl deze website is eigendom van Music Machine V.O.F..
  2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
  3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  4. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Music Machine is ingestemd.
  5. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Music Machine in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  6. Music Machine V.O.F. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
  7. Door het gebruik van de internetsite van Music Machine V.O.F. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
  8. Music Machine V.O.F. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
Read more...
 
Privacy Statement print
Written by Legal department   

We are committed to safeguarding the privacy of our website visitors; this policy sets out how we will treat your personal information.

Read more...